Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Általános kerettantervű gimnáziumi osztály

Az igazi tanítás nem a tudás átadását jelenti.
Az igazi tanítás arra ösztönzi a tanulót, hogy maga tegyen szert az ismeretekre.

(John Milton Gregory)

Az intézményünkben folyó oktató-nevelő tevékenység legfontosabb célkitűzése a diákok korszerű általános műveltségének megalapozása, a modern ismeretszerzési készségük kialakítása és a felsőfokú intézményekbe történő sikeres felkészítés biztosítása. Fontosnak tartjuk olyan értékrend átadását is, amelyben központi szerepet kap mások tisztelete, a tudás becsülete, nemzeti és kulturális hagyományaink ápolása, emellett fontos számunkra a jó hangulat kialakítása.

A négy évfolyamos gimnáziumban azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik a 8. osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, nyugodt körülmények között szeretnék eltölteni.

Elsődleges célunk a felkészítés a

 • sikeres kétszintű érettségi vizsgára
 • főiskolai és egyetemi tanulmányok folytatására
 • középfokú nyelvvizsgára
 • érettségihez kötött szakmák tanulására.

Ehhez tanulóink rendelkezésére állnak:

 • idegen nyelvek tanulása – angol, német és horvát nyelvi csoportokban, nyelvvizsga előkészítőkkel;
 • emelt szintű órák választása a 11-12. évfolyamon magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia és informatika tantárgyakból;
 • jól szervezett szabadidős iskolai- és osztályprogramok;
 • felkészítés tanulmányi, kulturális és sport versenyekre.

Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát.  

A négy évfolyamos osztályunk kerettantervéről, óratervéről az iskola honlapján tájékozódhat. Az általános gimnáziumokban végzettek is csatlakozhatnak az érettségit követő egészségügyi szakképzési évfolyamokhoz, számukra a szakképzési idő 3 év.

Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Szent-Györgyi Albert

A gimnáziumi képzés keretében külön figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált képzésére.

Erre a tanulmányi területre

 • mozgásszervi fogyatékos,
 • látási fogyatékos (vak, aliglátó vagy gyengénlátó),
 • hallási fogyatékos (siket vagy nagyothalló),
 • beszédfogyatékos,
 • autizmus spektrum zavarral küzdő,
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A felvételi eljárás során az írásbeli vizsgarészben magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatokat oldanak meg a tanulók. A felvételiző szülei kérelmezhetik, hogy a kidolgozásnál hosszabb idő álljon a tanuló rendelkezésére, amennyiben ez az igény szakértői véleménnyel alátámasztható.

A tananyag a gimnáziumi tantervnek megfelelő, de a sajátos oktatási és nevelési igény következtében az osztálylétszámok kisebbek, ami lehetővé teszi, hogy a szaktanárok egyénre szabottan dolgozzanak, és nagyobb figyelmet fordítsanak az egyes tanulókra.

Alapelvünk, hogy pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermek áll oly módon, hogy figyelembe vesszük teljes eddigi életpályáját, személyiségének vonásait, a benne rejlő és kiaknázható lehetőségeket, kulturális és szociális hátterét, motivációját. A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód és differenciált fejlesztés függvénye, amely a tanuló saját erőfeszítéseivel együtt eredményezheti az előrelépést. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteikhez igazított fejlesztésben részesülnek. Az osztályfőnök, a szaktanárok és a gyógypedagógusok együttműködése révén kialakított tanulásmódszertani segítő eljárások személyfüggőek, az adott diák szükségleteihez igazodnak. A gyógypedagógiai fejlesztés iskolánkban egyénileg és kiscsoportban történik.

Az intézmény – egyedülálló módon – két főállású gyógypedagógus-logopédust foglalkoztat. A tanárok szemléletváltását több szakmai továbbképzésen, konferencián történt tudásbővítéssel érte el intézményünk.

Néhány éve egy teljesen felszerelt és a gyógypedagógiai igényeknek megfelelően berendezett, logopédiai fejlesztő műhely áll a rendelkezésünkre, amely igazi alkotó, szellemi tudáscentrum a sajátos nevelési igényű tanulók számára.