Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.
A szülők tájékoztatására a közzétételi lista tartalmazza:

 1. a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai Programot,
 2. a felvételi tájékoztatót,
 3. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 4. a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
 5. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 6. az intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 7. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 12. az érettségi vizsgák átlageredményeit évenként feltüntetve,
 13. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 14. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 15. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 16. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

1. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

Az aktuális alapdokumentumaink.

Terjedelmük miatt az alábbi dokumentumok csak PDF formátumban érhető el. Megtekintésükhöz Adobe Acrobat Reader 4.0 vagy frissebb program szükséges. Ha nem rendelkezik ilyen programmal, akkor letöltheti az alábbi (külső) hivatkozásról: Adobe Acrobat Reader letöltőoldala.

2. Felvételi tájékoztató

Gimnázium

0001

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 4 évfolyamos; általános kerettantervre épülő gimnázium

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyból folyik.

Emelt óraszám az alábbi tantárgyakból: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia. 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol, a német vagy a horvát nyelv.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezése esetén a felvételhez szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek a szakértői bizottság csatolt, érvényes szakvéleményével. A felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredményeket, a felvételi elbeszélgetés eredményeit, illetve az illetékes szakértői bizottság szakvéleményét veszi figyelembe.

Szakgimnázium (Technikum): Egészségügy I.

0011

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 5 évfolyamos; szakgimnáziumi (technikumi) és szakképzési kerettanterve épülő egészségügyi ágazati szakgimnázium (technikum)

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve szakmai tárgyakból folyik.

Emelt óraszám az alábbi tantárgyakból: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia.  

Megjegyzés: A szakgimnáziumban (technikumban) végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek és gyakorló ápoló OKJ-s szakmát szerezhetnek.

A szakgimnáziumi (technikumi) képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

Szakgimnázium (Technikum): Előadóművészet XLII.

0012

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 5 évfolyamos; szakgimnáziumi (technikumi) és szakképzési kerettanterve épülő előadóművészet ágazathoz tartozó szakgimnázium (technikum)

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve szakmai tárgyakból folyik.

Emelt óraszám az alábbi tantárgyakból: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia.  

Megjegyzés: A szakgimnáziumban (technikumban) végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek és kortárs,- modern táncos II. OKJ-s szakmát szerezhetnek.

A szakgimnáziumi (technikumi) képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

A középfokú iskolai felvételi eljárás rendje a 2020/2021. tanévben

Az intézmény felvételi vizsgát hirdet a gimnáziumi, egészségügyi és a művészeti szakgimnáziumi (technikumi) képzés kilencedik évfolyamára.

A gimnáziumi felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a középfokú iskola kilencedik évfolyama számára központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A központilag szervezett írásbeli vizsgán az iskola előírja az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó intézmények számára összeállított, magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok megoldását.

A szóbeli vizsga az általános kommunikációs készségeket feltérképező elbeszélgetés, amely a tanulók személyiségét, érdeklődési körét, iskolaválasztási motivációját, hitéleti elkötelezettségét méri fel, illetve képet alkot a felvételiző tájékozottságáról a szűkebb és tágabb környezetében.

A felvételi pontszám kiszámítása:

Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont.

Írásbeli vizsga eredménye: magyar nyelvi és matematikai feladatlap pontszáma 2-szer 50 pont; összesen 100 pont.

Szóbeli vizsga eredménye: az általános kommunikációs képességet, motivációs tényezőket, hitéleti elkötelezettséget és tájékozottságot mérő beszélgetés során szerezhető összesen 50 pont.

A felvételi vizsgán szerezhető összpontszám 200 pont.

A szakgimnáziumi (technikumi) képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények és a pályaalkalmassági beszélgetés a meghatározó.

A pályaalkalmassági beszélgetés az általános kommunikációs készségeket feltérképező beszélgetés, amely a tanulók személyiségét, empátiáját, érdeklődési körét, szakmai motivációját és előzetes szakmai tapasztalatait (pl. versenyeken való részvétel), hitéleti elkötelezettségét méri fel, illetve képet alkot a felvételiző tájékozottságáról a szűkebb és tágabb környezetében.

A felvételi pontszám kiszámítása:

Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont.

A pályaalkalmassági beszélgetés eredménye: összesen 50 felvételi pont.

A felvételi vizsgán szerezhető összpontszám 100 pont.

A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi, pontazonosság esetén a pályaalkalmassági beszélgetés eredménye a döntő. Az ágazati szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi. Pontazonosság esetén a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében szükséges a szakértői bizottság véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmek csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, és döntéséről a tanulót írásban értesíti. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy része alóli felmentés stb.) vonatkozhat. Az intézmény felvételi eljárásában SNI és BTMN tanulók esetében speciális értékelési rendszert nem alkalmaz.

A felvételi eljárás menete

2019. 12. 06.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül az intézményben.

2020. 01. 18. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az intézményben.

2020. 01. 23. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az iskolában.

2020. 01. 29. 8.0016.00

A kiértékelt felvételi dolgozatok megtekintése.

2020. 02. 06.

Az intézmény értesíti az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2020. 02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat az iskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2020. 02. 27.-02.29.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében az iskolában.

2020. 03. 16.

Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2020. 03. 19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020. 04. 08.

Az iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.

2020. 04. 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi az iskolának.

2020. 04. 30.

Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2020.05.11–08.31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2020. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2020. 06. 2224.

Beiratkozás az iskolába.

3. A beiratkozás időpontja, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló rendelet a 2020/2021. tanévre történő beiratkozás időpontját 2020. június 22-24-ben határozza meg.

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma a 9. évfolyamon az alábbi képzéseket foglalja magába:

 • nappali rendszerű, négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás általános feltételek szerint
 • nappali rendszerű, négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
 • nappali rendszerű, öt évfolyamos egészségügyi technikum
 • nappali rendszerű, négy évfolyamos előadóművészeti (kortárs tánc) szakgimnázium

Az érettségire épülő szakképzésben a 2020/2021. tanévben három tanulócsoportot iskolázunk be:

 • szakmai érettségire épülő gyakorló ápoló
 • általános érettségire épülő gyakorló ápoló
 • gyakorló ápoló szakmai végzettségre épülő ápoló

4. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

Az intézmény a térítési díjak és tandíjak meghatározásakor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88-89.§ bekezdése és annak végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 33-37.§ alapján, az alapdokumentumokban foglaltak szerint jár el.

A 2019/2020. tanévben esedékes térítési díjak

1. Tankönyv

A szülők az iskola honlapján keresztül tájékozódnak a következő tanévre megrendelendő tankönyvekről és azok áráról, illetve adják le rendelésüket az általuk megvásárolni kívánt tankönyvekről.

A hatályos jogszabályok értelmében a 2019/2020. tanévben a 9. évfolyamos tanulók ingyen jogosultak tankönyvellátásra. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára akkor is, ha

 • a gyermek tartósan beteg,
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A tanulók az ingyenesen kapott tankönyveket az adott tanév végéig használhatják, és a tanév utolsó tanítási napjáig kötelesek eredeti állapotban a könyvtárba visszaszolgáltatni.

Az állományba vett, ingyenesen használt tankönyvek értékét a könyvtáros nyilván tartja. Ha könyvek nem kerülnek leadásra, vagy nem megfelelő állapotban kerülnek vissza a könyvtárba, a kedvezményezett tanuló szülője az alábbiak szerint köteles a tankönyv értékének arányos részét megtéríteni:

 • a használatba vételt követő első tanév végén a tankönyv teljes árának 75%-át,
 • második tanév végén annak 50%-át,
 • a harmadik tanév végétől annak 25%-át.

2. Könyvtárhasználat

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói használhatják, akik a tanulói jogviszony létesítésével automatikusan tagjai az iskola könyvtárának. Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan.

3. Munkaruha

Az ágazati szakképzésben résztvevő tanuló részére a munkaruhát (1 db fehér póló az iskola emblémájával és feliratával, 1 db fehér nadrág) az intézmény biztosítja. A munkavégzéshez szükséges, mindenkori szabványnak megfelelő (jelenleg EN 347-1), minősített lábbelit a szülő saját költségén szerzi be. A tanuló szükség esetén saját költségére további munkaruhát vásárolhat.

          A munkaruha térítési díja:

 • póló: 1.300 Ft/db
 • nadrág: 4.800 Ft/db

Az ágazati szakképzésben résztvevő tanuló részére biztosított munkaruha kihordási ideje öt év, szakképzési évfolyamokra jelentkező tanulók részére biztosított munkaruha kihordási ideje három év. A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül.

A tanulói jogviszony megszűnésekor (iskolaváltás, kizárás; szakképzési évfolyamon a tanulmányok 13. vagy 14. évfolyamon történő befejezése esetén) a tanuló a jó állapotban lévő munkaruhát visszaadhatja az iskolának. Amennyiben a tanuló a tanulmányok befejezése előtt szünteti meg tanulói jogviszonyát, és a munkaruhát nem szolgáltatja vissza az intézménynek, az alábbiak szerint köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni:

 • 9. évfolyam befejezése után a munkaruha értékének 75%-a,
 • 10. évfolyam lezárását követően 50 %-a,
 • 11./12. évfolyamot követően 25 %-a,
 • a munkaruha a 5/13. évfolyamos tanuló tulajdonába kerül,
 • az első szakképzési évfolyamot követően a munkaruha értékének 75%-a, a második évfolyam lezárását követően 50%-a.

4. Egyenruha, sportfelszerelés

A Szülői Szervezettel történt megállapodás értelmében a szülők vállalják a tanulók egyenruhájának és sportfelszerelésének költségeit és annak beszerzéséről az intézménnyel közösen az alábbiak szerint gondoskodnak

Az intézmény vállalása:

 • leányok részére: kék szoknya, fehér blúz, kék sál varratása, illetve a jelvény és a sötétkék póló beszerzése;
 • fiúk részére: nyakkendő és jelvény, illetve a sötétkék póló beszerzése.

A szülők vállalása:

 • lányok részére: a fekete tornanadrág beszerzése,
 • fiúk részére a sötét öltöny és fekete tornanadrág beszerzése.

Felmerülő költségek:

 • 1 db szoknya, 1 db blúz, 1 db sál: 9.400 Ft/fő
 • nyakkendő: 2.000 Ft/db
 • póló: 1.400 Ft/db
 • jelvény: 800 Ft/db

5. Diákigazolvány

A tanulók a hatályos jogszabályok értelmében ingyen jutnak diákigazolványhoz.

6. Menza

Az iskola a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium konyháján biztosítja a tanulók étkeztetését. Étkezési díjakat a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig személyesen az iskolai pénztárba kell befizetni.  

Költségek:

 • Teljes ár: 400 Ft/adag
 • Kedvezményes: 200 Ft/adag

7. Ellenőrző

A beiratkozáskor, illetve a tanév elején minden tanuló ellenőrző könyvet kap, mely tartalmazza az iskola Házirendjét, és a szülők, pedagógusok tájékoztatására szolgál.

Az ellenőrző könyv ára: 400 Ft/db

8. Alkalomszerű színház, koncert, múzeumlátogatás, kirándulás

Az iskola igény esetén vállalja a Pedagógiai programban nem szereplő, és nem az osztályok heti időkeretének terhére szerveződő program megszervezését és lebonyolítását, melynek költsége a szülőt terheli.

Tervezett program a 2019/2020. tanévre:

 • színházlátogatás a Soproni Petőfi Színházban: 6.000 Ft/fő
 • kirándulás Bécsbe: kb. 3.000 Ft/fő

9. Közösségfejlesztő programok

Az osztályközösségek közösségfejlesztési célzattal osztályfoglalkozásokat szerveznek és évente egy alkalommal, a tanév munkatervében meghatározott időpontban tanulmányi kiránduláson vesznek részt. A programok anyagi fedezetének kérdésében az adott osztály szülői közössége a tanév első szülői értekezletén határoz azzal a kikötéssel, hogy nem lépi túl az iskolai Diákönkormányzat és az Igazgatótanács véleményének kikérésével, a Szülői Szervezet által a tanév osztályprogramjaira meghatározott legmagasabb összeget. A szülői közösség határozatát írásban rögzíti.

A 2019/2020. tanévre meghatározott legmagasabb összeg: 25.000 Ft/fő/év.

10. Tablet bérleti díja

Az Intézmény a digitális osztályaiban az osztály tanulói nyomtatott tankönyvek helyett elektronikus eszközökön és digitális tananyagon keresztül sajátítják el az ismereteket. Az Intézmény meghatározott időre a Szülő gyermekének használatába adja – kizárólag oktatási célra történő felhasználásra – a tablet készüléket tartozékokkal együtt.

A tablet maximális bérleti díja: 3.500,- Ft/hó.

A szabályzat a Szülői Szervezet jóváhagyó határozata alapján a 2019/2020. tanévre hatályos.

A nevelőtestület 2019. augusztus 29-én a szabályzatot elfogadta.

Különös közzétételi lista

6. Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A helyiség- és területhasználat szabályai a Házirendben foglaltak szerint:

VIII. A helyiség- és területhasználat szabályai

1. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:

 • az iskola tulajdonának védelméért, állagának megőrzéséért,
 • az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért,
 • az energiával való takarékoskodásért,
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

2. A diák joga, hogy – a következő feltételek mellett – igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, használja az iskola létesítményeit.

A számítástechnika terem a torlódások megelőzése érdekében előzetes bejelentkezés alapján, az ajtóra kifüggesztett rend szerint áll rendelkezésre. A gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni. Az iskolai internet a tanulók rendelkezésére áll, de e tekintetben is elsőbbséget élvez az oktatási tevékenység.

A demonstrációs termek előzetes megbeszélést követően, kizárólag tanári felügyelet mellett használhatók.

A könyvtár a beiratkozást követően a tanév elején meghatározott időközökben látogatható és használható. A könyvtárhasználat rendjét az iskola a honlapon teszi közzé, a nyitvatartási idő a könyvtár bejáratánál kerül kifüggesztésre. Könyvtári kölcsönzéskor a kölcsönző anyagi felelősséggel tarozik a kölcsönzött dokumentumokért.

A tornaterem meghatározott rend szerint, csak tanári felügyelet mellett vehető igénybe.

3. A szertárakat a munkaközösségek által kijelölt és az igazgató által megbízott tanárok kezelik. A szertáros gondoskodik a szertári felszerelések rendben tartásáról, felelős megőrzésükért, javaslatot tehet a fejlesztésükre.

4. A tanuló felelős az órai munka során rábízott eszközök állapotának, működőképességének megóvásáért.

5. A pedagógus által készített, iskolai tanórákra bevitt és általa használt pedagógiai eszközökre vonatkozó védő-óvó előírások megegyeznek az iskola egyéb eszközeire vonatkozó előírásokkal.

6. Az osztálytermek délutáni foglalkozásokra, rendezvényekre - az igazgatóval való előzetes egyeztetés után – igénybe vehetők.

7. Az iskolában, az iskola száz méteres körzetében és az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol, kábítószer és egyéb pszichotróp anyagok birtoklása, fogyasztása és terjesztése. Tiltott továbbá az emberi életre vagy testi épségre veszélyt jelentő tárgyak behozatala.

8. A tanításhoz, tanórai munkához nem tartozó felszerelést (pl. mobiltelefon, IPhone, táblagép, MP3-, MP4 lejátszó, nagy értékű ékszer, számottevő készpénz stb.) nem ajánlott az iskolába hozni. Ha ez mégis megtörténik, az őrizetlenül hagyott tárgyakért, értékekért az iskola nem vállal felelősséget.

9. A talált tárgyakat a portán kell leadni, ezeket a tulajdonos megfelelő azonosítás után veheti át.

10. A tantermekben tanítási órák alatt tilos a mobiltelefonok, IPhone, táblagép, MP3-, MP4 lejátszó használata. Diktafon csak indokolt esetben és engedéllyel használható.

11. A középiskolai oktató-, nevelőmunkához nem szükséges a tanulók mobiltelefon használata, ezért iskolába hozásuk és használatuk nem indokolt. Az iskola területén a tanítás kezdetétől a tanítás végéig az órák alatt tilos a készülék bekapcsolása, használata (SMS küldése-fogadása is). A tanítási órák alatt csak kikapcsolt állapotban, az iskolatáskában szabad tartani. Amennyiben a mobiltelefont nem kapcsolták ki, és bármilyen módon zavarja a tanórát, az órát tartó tanár felszólítására a telefon gazdája köteles a készüléket – kikapcsolt állapotban – átadni számára. A készülék a tanítási órák után, az igazgatóhelyettesi irodában vehető át.

12. Az iskola hétfőtől péntekig 7 órától 20 óráig áll a diákok rendelkezésére. Az iskola a pihenőnapokon és a tanítási szünetekben zárva van. A tanítási szünetekben érvényes nyitvatartási ügyeleti rendet minden alkalommal az igazgató határozza meg.

13. A testnevelés és szakmai gyakorlati óra alatt óra alatt a tanulók ruháikat és egyéb használati tárgyaikat, felszerelésüket zárt öltözőben helyezhetik el. Az öltözőben hagyott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.

14. A kerékpárokat az udvari vagy az utcai tárolóban lezárva kell elhelyezni.

15. Látogatók, szülők, vendégek, hivatalos személyek csak a portás előzetes bejelentésére adott igazgatói, igazgatóhelyettesi, gazdaságvezetői, tanári engedéllyel tartózkodhatnak az iskola épületében. Az előzőekben felsorolt vagy a létesítményt használó egyéb személyekre az intézmény területén ugyanazok a iskola biztonságos működését garantáló szabályok kötelezőek, mint az intézmény alkalmazottaira és tanulóira.

A 2019/2020-as tanévben iskolánk, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium huszonnegyedik tanévét kezdi az Evangélikus Egyház iskolájaként, és 49 éve folyik szakképzés iskolánkban. A tanév programjait, eseményeit ennek jegyében tervezzük.

Oktatási és nevelési célok:

 • a keresztyén szellemiség kialakítása és megerősítése,
 • a hazafiságtudat erősítése az iskolai közösségben, határon túli partnerkapcsolatok megvalósítása,
 • a munkára és a kultúra iránti szeretettre nevelés, az önművelés és a hivatástudat kialakítása és fejlesztése,
 • a Pedagógiai Programban foglaltak fenntartása, folyamatos felülvizsgálata és módosítása,
 • a rendes és az előrehozott érettségire történő felkészítés,
 • a tehetséggondozás területének fejlesztése,
 • a tanulmányi- és sportversenyek szervezése és lebonyolítása,
 • a 9. évfolyamos tanulók tanulási szokásainak felmérése, módszertani tanácsadás,
 • a kompetenciamérés eredményeinek javítása, intézkedési terv megvalósítása és felülvizsgálata,
 • rendszeres, napi számonkérés megvalósítása,
 • a tanórák alatti hatékonyabb motiválás, a tanulói eredmények javulása érdekében,
 • a házirendben leírtak betartása és betartatása (diák, tanár),
 • mindennapos testnevelés fenntartása,
 • NETFIT felmérés 9-12. évfolyamon,
 • a tanulók testi nevelése (a diákok magasabb mozgásigényének kielégítése a délutáni sportkör keretében; a tanulók egészséges fejlődésének figyelemmel kísérése és elősegítése a gyógytestnevelés megszervezésével),
 • a tanulók lelki gondozása,
 • az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési terv megvalósítása,
 • a tanulók hozzásegítése a gyakorlati életben jól hasznosítható ismeretekhez (pl. közösségi szolgálat, gazdasági ismeretek, elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, családi életre nevelés, pályaorientáció),
 • a digitális kompetencia fejlesztése,
 • sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének segítése, tanítási módszerek folyamatos fejlesztése,
 • a szakgimnáziumi érettségire épülő szakképzési formák (gyakorló ápoló, ápoló) fenntartása és felkészítés a szakmai vizsgára,
 • az előadói művészeti képzés formai és tartalmi kereteinek biztosítása.

Intézmény működtetését és fejlesztését szolgáló célkitűzések:

 • a működés személyi feltételeinek biztosítása, az új kollégák beilleszkedésének segítése,
 • munkatársaink erőfeszítéseinek erkölcsi és lehetőség szerint anyagi elismerése,
 • az intézmény köznevelésben betöltött szerepének erősítése,
 • a pedagógiai, szakmai és emberi értékeink megőrzése,
 • a beiskolázási program bővítése regionális szintre a tanulólétszám megtartása, illetve növelése érdekében (általános iskolák látogatása, külsős órák tartása, részvétel a pályaválasztási kiállításon, a 7-8. évfolyamos tanulók bevonása a tanulmányi versenybe, 8. évfolyamos tanulók felkészítése az írásbeli felvételi vizsgára, nyílt órák szervezése a 8. évfolyamos tanulók részére, szakmák éjszakája, stb.),
 • az intézményi önértékelés és az intézményi belső ellenőrzés működtetése,
 • a tanfelügyeleti és a pedagógusminősítésbe bekerült kollégák segítése, minősítő eljárások lebonyolítása,
 • pályázatfigyelés és -írás, a nyertes pályázatok pontos végrehajtása,
 • az Eötvös Szakképzési Ösztöndíj megvalósítása,
 • Az evangélikus egészségügyi képzésért alapítvány és az Örök Diák Egyesület működésének hatékonyabbá tétele,
 • a tanügyi dokumentumok pontos vezetése,
 • berendezéseink korszerűsítése, taneszközeink fejlesztése az eszközjegyzékben foglaltak szerint,
 • az épület állagának megóvása, a környezettudatos működés infrastrukturális hátterének biztosítása,
 • körültekintő gazdálkodás, takarékosság.

A tanév helyi rendje

A 2019/2020. tanévben a tanítási év

 • első tanítási napja: 2019. szeptember 2. (hétfő)
 • utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő)

Szünetek:

 • Az őszi szünet 2019. október 24-étől 2019. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
 • A téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
 • A tavaszi szünet 2020. április 4-től 2020. április 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 3. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Csendesnapok

 • 2019. november 15. péntek
 • 2020. április 03. péntek

Nyitott kapuk napja

 • 2019. december 07. szombat
 • 2019. december 10. kedd

Fogadónapok

 • 2019. november 27. szerda
 • 2020. április 01. szerda

Szülői értekezletek

 • 2019. szeptember 11. szerda
 • 2020. február 05. szerda

Kiemelt rendezvények, táborok, versenyek

Az iskola helyi munkarendjéhez és a feladatellátási tervhez kapcsoltan határoztuk meg azokat a kiemelt rendezvényeket, amelyekhez a tanév folyamán csatlakozunk, és amelyek megvalósításához tevőlegesen hozzájárulunk.

A humán munkaközösség az alábbi tevékenységeket határozza meg kiemelt fontosságúként:

 • a nemzeti ünnepek, emléknapok méltó megünneplésének biztosítása iskolai és városi keretek között,
 • szakmai munka színvonalának biztosítása
 • felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára (történelem, magyar nyelv és irodalom a 11. és a 12. évfolyamon: Kaposi László, Rétfalvi Árpád),
 • részvétel a mozgóképkultúra és médiaismeret Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (Varga Gábor, Szentpáli Csaba)
 • részvétel a Nemzeti Színház országos színháztörténeti vetélkedőjén,
 • részvétel a Kárpát-medencei Cultura nostra és a Gloria victis művelődéstörténeti vetélkedőkön (Tóthné Fejes Ildikó, Varga Gábor, Szentpáli Csaba),
 • részvétel megyei és országos tanulmányi versenyeken (Rétfalvi Árpád)
 • pályaorientációs tevékenység megvalósítása (Vargáné Rimóczi Gyöngyi, Tóth Szabina)
 • együttműködés más szakmai munkaközösségekkel pályázatok megvalósításában (Szakmák éjszakája, Határtalanul, projekthetek pályázatai),
 • aktív részvétel iskolai projektnap szervezésében (2020. március 13-án a Határtalanul pályázat nyitórendezvénye).

A nyelvi munkaközösség az alábbi tevékenységeket határozza meg kiemelt fontosságúként:

 • alapfeladat a szakmai munka színvonalának biztosítása,

 Emellett:

 • a kilencedik és tizedik évfolyamon a szintfelmérők alapján kialakított kiscsoportos sávos nyelvoktatás beindítása és fenntartása,
 • az idei tanévben is mindkét idegen nyelvből emelt szintű érettségire felkészítés,
 • a tehetséges és szorgalmas diákok felkészítése a meghirdetett regionális, megyei és városi versenyekre.

A tanulók nyelvhasználatának és motivációjának támogatása a következő kiemelt rendezvényekkel:

 • játékos nyelvi csapatverseny, minden osztályból egy-egy 5 fős, mindkét nyelven tudó csapattal; tervezett időpont: 2019. november 13. szerda,
 • 2019. december 14-e, szombatra a népszerű bécsi kirándulás szervezése,
 • A Karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napon: 2019. december 19-én, csütörtökön a szokásos „Nyelvi Karácsony” elnevezésű program, amely azokat a diákokat érinti, akiknek aznap nyelvórájuk van,
 • egyfordulós (március) „Levelezős” nyelvi verseny meghirdetése angol és német nyelven általános műveltség és országismereti témakörben, eltérő feladatsorokkal a 9-10. és 11-12. évfolyamosoknak.

A reál munkaközösség az alábbi tevékenységeket határozza meg kiemelt fontosságúként:

 • OKTV-re nevezés (csak abban az esetben, ha a diákok felkészültsége eléri a kívánt szintet),
 • matematikából a 9-dik évfolyamon év eleji és évvégi felmérések,
 • matematikából korrepetálás, felzárkóztatás minden évfolyamon,
 • egyéni fejlesztés biztosítása a szakértői vélemény alapján matematikából az értékelés és minősítés alól mentesített diákok számára,
 • természettudományos iskolai vetélkedő szervezése,
 • természettudományi nap – a természettudományok népszerűsítése,
 • földrajz versenyek lebonyolítása:
 • Vakegér (7-8. évfolyam számára)
 • GeoLearn háziverseny
 • GeoLearn regionális verseny (9-12. évfolyamok számára)
 • Madarak és fák napi vetélkedő,
 • a víz világnapja rendezvényen való részvétel,
 • Szakmák éjszakája programsorozaton való részvétel,
 • Országos, megyei, regionális és helyi természettudományos versenyeken való részvétel,
 • az iskolai megosztott meghajtón saját fejlesztésű digitális tananyagok elhelyezése,
 • Szalamandra szakkör működtetése által az iskolai közösségnek Sopron és környékén túrázások, természetjárás szervezése,
 • tanári továbbképzés szervezése az evangélikus iskolák és a Sopron környéki iskolák matematikatanárai számára 2019. október 11-én.

A szakmai munkaközösség az alábbi tevékenységeket határozza meg kiemelt fontosságúként:

 • együttműködés más munkaközösségekkel a Határtalanul pályázat megvalósításában,
 • a beiskolázást segítve szakmai programok, órák látogathatóságának szervezése,
 • pályaválasztási kiállítás szervezése és lebonyolítása (Juronits Jenőné),
 • részvétel a Szakmák éjszakája programjaiban (Juronits Jenőné),
 • elsősegélynyújtó versenyen való részvétel (megyei, országos: Ávár Andrea),
 • ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi tantárgyak versenyén indítani 4-10 diákot (Ávár Andrea),
 • előadást készíteni az Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Diákkonferenciára,
 • részvétel és előadás a Kutató Diákkonferencián (felelős: Ávár Andrea),
 • a tantestület elsősegélynyújtási ismereteinek szinten tartása, a gimnáziumi tanulók oktatása,
 • kapcsolattartás a MESZK területi képviselőjével és bevonása az iskola programjaiba.

A tanév munkarendje

2019. szeptember

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2019.09.01. vasárnap pihenőnap

2019.09.02. hétfő munkanap 1 Első tanítási nap

2019.09.03. kedd munkanap 2 Eötvös József születésének napja

2019.09.04. szerda munkanap 3 14.30 TEAM (HJ)

2019.09.05. csütörtök munkanap 4 Jeletkezési határidő az őszi érettségire (ig.h)*

2019.09.06. péntek munkanap 5 Munkatervek leadási határideje az igazgatónak (mk.vez.)

2019.09.07. szombat pihenőnap

2019.09.08. vasárnap pihenőnap

2019.09.09. hétfő munkanap 6 Megemlékezés - Eötvös József születésének napja (RÁ)

2019.09.10. kedd munkanap 7

2019.09.11. szerda munkanap 8

15 óra Szülői választmány (Ig.)*

16 óra Szülői értekezlet a 9.évfolyam részére (tantestület)*

16.30 óra Szülői értekezlet a 10-12. évfolyam részére (ofők.)*

12. évfolyam szüleinek felvételi/érettségi tájékoztató (ig.h)*

2019.09.12. csütörtök munkanap 9

2019.09.13. péntek munkanap 10 9. évfolyam szintfelmérő (matematika, magyar nyelv, idegen n

Adminisztráció határideje (ig.h.)

2019.09.14. szombat pihenőnap

2019.09.15. vasárnap pihenőnap

2019.09.16. hétfő munkanap 11

2019.09.17. kedd munkanap 12

2019.09.18. szerda munkanap 13 12.c megbeszélés (tantestület)

2019.09.19. csütörtök munkanap 14

2019.09.20. péntek munkanap 15 Jelentkezési határidő a tanulmányi versenyekre (sz.ig.h.)

Tanmenetek leadási határideje mk. vezetőknek (tantestület)

2019.09.21. szombat pihenőnap

2019.09.22. vasárnap pihenőnap

2019.09.23. hétfő munkanap 16

2019.09.24. kedd munkanap 17

2019.09.25. szerda munkanap 18 9.c megbeszélés (tantestület)

Digitális munkacsoport (RÁ)

2019.09.26. csütörtök munkanap 19

2019.09.27. péntek tanítás nélküli munkanap

Tanulmányi kirándulás Dunaszerdahelyre (tantestület)

Előrehozott érettségire való jelentkezési szándék felmérése (ig.

Evangélikus Diákparlament - Bonyhád (SGB)

Tanmenetek leadási határideje mk. vezetők az igazgatónak (m

2019.09.28. szombat pihenőnap Evangélikus Diákparlament - Bonyhád (SGB)

2019.09.29. vasárnap pihenőnap Evangélikus Diákparlament - Bonyhád (SGB)

2019.09.30. hétfő munkanap 20 A Hivatal közlemény formájában nyilvánosságra hozza a közé

Teremtésünnep (HA)

2019. október

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2019.10.01. kedd munkanap 21 Teremtésünnep (HA)

2019.10.02. szerda munkanap 22

Teremtésünnep (HA)

Mk. vezetői megbeszélés (mk. vezetők)

Tantestületi megbeszélés (tantestület)

2019.10.03. csütörtök munkanap 23 Teremtésünnep (HA)

2019.10.04. péntek munkanap 24 Teremtésünnep (HA)

9. évfolyam koszorúz (9. évf. ofők.)

2019.10.05. szombat pihenőnap

2019.10.06. vasárnap pihenőnap Az aradi vértanúk emléknapja*

2019.10.07. hétfő munkanap 25 Megemlékezés - Az aradi vértanúk emléknapja (VG)

2019.10.08. kedd munkanap 26

2019.10.09. szerda munkanap 27 Eötvös bérlet (CzA, Ofők.)*

2019.10.10. csütörtök munkanap 28

2019.10.11. péntek munkanap 29 Menyhárt Renáta röplabda torna (BO)

Matematika szakmai nap (KI)

2019.10.12. szombat munkanap 30

9. évfolyam 72 óra kompromisszumok nélkül (CzA, Ofők)*

10. évfolyam Pályaorientációs nap (VRGY, Ofők)*

11. évfolyam Témanap (Ofők.)*

12. évfolyam próbaérettségi (érintett kollégák)*

2019.10.13. vasárnap pihenőnap

2019.10.14. hétfő munkanap 31

2019.10.15. kedd munkanap 32

2019.10.16. szerda munkanap 33 11.c megbeszélés (tantestület)

2019.10.17. csütörtök munkanap 34

2019.10.18. péntek munkanap 35

2019.10.19. szombat pihenőnap

2019.10.20. vasárnap pihenőnap A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben fo

A középfokú iskolának felvételi tájékoztatóban kell nyilvánoss

2019.10.21. hétfő munkanap 36

2019.10.22. kedd munkanap 37

Iskolai ünnepély (Eötvös)*

Elsősök avatása*

Különbözeti és osztályozó vizsga (ig.h., érintett tanárok)*

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap*

2019.10.23. szerda fizetett ünnep Nemzeti ünnep*

2019.10.24. csütörtök szabadság Őszi szünet*

2019.10.25. péntek szabadság Őszi szünet*

2019.10.26. szombat pihenőnap Őszi szünet*

2019.10.27. vasárnap pihenőnap A téli időszámítás kezdete *

Őszi szünet*

2019.10.28. hétfő szabadság Őszi szünet*

2019.10.29. kedd szabadság Őszi szünet *

2019.10.30. szerda szabadság Őszi szünet*

2019.10.31. csütörtök szabadság Őszi szünet*

Reformáció ünnepe*

2019. november

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2019.11.01. péntek fizetett ünnep Mindenszentek*

Őszi szünet*

2019.11.02. szombat pihenőnap Őszi szünet*

2019.11.03. vasárnap pihenőnap Őszi szünet*

2019.11.04. hétfő munkanap 38 Öszi szünet utáni első tanítási nap*

Megemlékezés - Reformáció (HA)

2019.11.05. kedd munkanap 39

2019.11.06. szerda munkanap 40 TEAM (HJ)

2019.11.07. csütörtök munkanap 41 Felvételi előkészítő 8. évfolyam részére (HJ, SZCS)*

2019.11.08. péntek munkanap 42 Ellenőrzők ellenőrzése, jegyek beírása (ofők)

2019.11.09. szombat pihenőnap

2019.11.10. vasárnap pihenőnap

2019.11.11. hétfő munkanap 43

2019.11.12. kedd munkanap 44

2019.11.13. szerda munkanap 45 Magyar nyelv napja*

Idegen nyelvi csapatverseny (Nyelvi mk.)*

2019.11.14. csütörtök munkanap 46 Természettudományos vetélkedő (Reál mk.)*

Felvételi előkészítő a 8. évfolyam részére (HJ, SZCS)*

2019.11.15. péntek munkanap 47 Csendes nap - Családi életre nevelés (HA, HJ)

2019.11.16. szombat pihenőnap

2019.11.17. vasárnap pihenőnap

2019.11.18. hétfő munkanap 48 Intézményvezetői konferencia (HA, ig.)

2019.11.19. kedd munkanap 49 Intézményvezetői konferencia (HA, ig.)

2019.11.20. szerda munkanap 50 Intézményvezetői konferencia (HA, ig.)

10.c megbeszélés (tantestület)

2019.11.21. csütörtök munkanap 51 Felvételi előkészítő a 8. évfolyam részére (HJ, SzCs)*

2019.11.22. péntek munkanap 52

2019.11.23. szombat pihenőnap

2019.11.24. vasárnap pihenőnap

2019.11.25. hétfő munkanap 53

2019.11.26. kedd munkanap 54

2019.11.27. szerda munkanap 55 15 óra Szülői szervezet ülése (ig.)*

16-18 óra Fogadónap (tantestület)*

2019.11.28. csütörtök munkanap 56 Felvételi előkészítő a 8. évfolyam részére (HJ, SzCs)*

2019.11.29. péntek munkanap 57 Kutatódiák Konferencia

2019.11.30. szombat pihenőnap

2019. december

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2019.12.01. vasárnap pihenőnap

2019.12.02. hétfő munkanap 58 Ádventi gyertyagyújtás (HA, 10. évfolyam)

2019.12.03. kedd munkanap 59

2019.12.04. szerda munkanap 60 Eötvös bérlet (CzA, ofők.)*

2019.12.05. csütörtök munkanap 61 Felvételi előkészítő a 8. évfolyam részére (HJ, SZCS)*

2019.12.06. péntek munkanap 62

Mikulás*

Mikulás est

Koszorúcska (ÁA, BA)*

2019.12.07. szombat munkanap 63 Nyitott kapuk napja, nyitott órák (sz.ig.h, tantestület)*

2019.12.08. vasárnap pihenőnap

2019.12.09. hétfő munkanap 64 Ádventi gyertyagyújtás (HA, 10. évfolyam)

2019.12.10. kedd munkanap 65 Nyitott kapuk napja (sz.ig.h, tantestület)*

2019.12.11. szerda munkanap 66 9.a megbeszélés (tantestület)

2019.12.12. csütörtök munkanap 67 Felvételi előkészítő 8. évfolyam részére (HJ, SzCs)*

2019.12.13. péntek munkanap 68

2019.12.14. szombat pihenőnap Ádventi csendes hétvége (HA)

2019.12.15. vasárnap pihenőnap Ádventi csendes hétvége (HA)

2019.12.16. hétfő munkanap 69 Ádventi gyertyagyújtás (HA, 10. évfolyam)

2019.12.17. kedd munkanap 70

2019.12.18. szerda munkanap 71 9.b megbeszélés (tantestület)

2019.12.19. csütörtök munkanap 72 Természettudományos nap (Reál mk.)*

Nyelvi karácsony (Nyelvi mk.)

2019.12.20. péntek munkanap 73

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap*

Ádventi gyertyagyújtás (HA, 10. évfolyam)

Karácsonyi műsor (Hittan mk.)

2019.12.21. szombat pihenőnap Téli szünet*

2019.12.22. vasárnap pihenőnap Téli szünet*

2019.12.23. hétfő szabadság Téli szünet*

2019.12.24. kedd fizetett ünnep Téli szünet*

2019.12.25. szerda fizetett ünnep Téli szünet*

2019.12.26. csütörtök fizetett ünnep Téli szünet*

2019.12.27. péntek szabadság Téli szünet*

2019.12.28. szombat pihenőnap Téli szünet*

2019.12.29. vasárnap pihenőnap Téli szünet*

2019.12.30. hétfő szabadság Téli szünet*

2019.12.31. kedd szabadság Téli szünet

2020. január

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2020.01.01. szerda fizetett ünnep Téli szünet*

2020.01.02. csütörtök szabadság Téli szünet*

2020.01.03. péntek szabadság Téli szünet*

2020.01.04. szombat pihenőnap Téli szünet*

2020.01.05. vasárnap pihenőnap Téli szünet*

2020.01.06. hétfő munkanap 74

Vízkereszt*

Vízkereszt - Istentisztelet (HA)

Téli szünet utáni első tanítási nap*

2020.01.07. kedd munkanap 75

2020.01.08. szerda munkanap 76

Mk. vezetőkkel megbeszélés (ig., mk.vez.)

Tantestületi megbeszélés (tantestület)

Eötvös bérlet (CzA, ofők)*

2020.01.09. csütörtök munkanap 77 Felvételi előkészítő 8. évfolyam részére (HJ, SZCS)*

2020.01.10. péntek munkanap 78 ÖDE összejövetel (ÁA)

2020.01.11. szombat pihenőnap

2020.01.12. vasárnap pihenőnap

2020.01.13. hétfő munkanap 79

2020.01.14. kedd munkanap 80

2020.01.15. szerda munkanap 81 Különbözeti és osztályozó vizsga (ig.h, érintett tanárok)*

14.30 TEAM (HJ)

2020.01.16. csütörtök munkanap 82 Felvételi előkészítő 8. évfolyam részére (HJ, SZCS)*

2020.01.17. péntek munkanap 83

2020.01.18. szombat pihenőnap 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsga. (sz.ig.h.)*

2020.01.19. vasárnap pihenőnap

2020.01.20. hétfő munkanap 84

2020.01.21. kedd munkanap 85 A magyar kultúra emléknapja*

2020.01.22. szerda munkanap 86 Magyar kultúra napi vetélkedő (humán mk.)

2020.01.23. csütörtök munkanap 87 14 óra Pótló központi írásbeli felvételi vizsga. (sz.ig.h.)*

2020.01.24. péntek munkanap 88

I. félév vége*

Osztályozó értekezlet (tantestület)

Jelentkezési határidő a tanári továbbképzésre, írásban ig.-nak (

Nyelvi szintfelmérő határideje (nyelvi mk.)

2020.01.25. szombat pihenőnap

2020.01.26. vasárnap pihenőnap

2020.01.27. hétfő munkanap 89 Felvételi dolgozatok leadási határideje

Jelentések leadási határideje (ofők)

2020.01.28. kedd munkanap 90

2020.01.29. szerda munkanap 91 Felvételi dolgozatok megtekintése (sz.ig.h.)

11.c megbeszélés (tantestület)

2020.01.30. csütörtök munkanap 92

2020.01.31. péntek munkanap 93 Félévi értesítők kiosztása (határidő) (ofők.)*

Szalagavató (12. évfolyam ofők)

2020. február

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2020.02.01. szombat pihenőnap

2020.02.02. vasárnap pihenőnap

2020.02.03. hétfő munkanap 94

2020.02.04. kedd munkanap 95

2020.02.05. szerda munkanap 96 15 h Szülői szervezet ülése (ig.)*

16 h Szülői értekezlet (ofők.)*

2020.02.06. csütörtök munkanap 97 A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola a Hivatal által

2020.02.07. péntek tanítás nélküli munkanap Nevelőtestületi értekezlet (tantestület)

Iskolabál (SG)*

2020.02.08. szombat pihenőnap

2020.02.09. vasárnap pihenőnap

2020.02.10. hétfő munkanap 98

2020.02.11. kedd munkanap 99

2020.02.12. szerda munkanap 100 TEAM (HJ)

Nyelvi mk. megbeszélés (nyelvi mk.)

2020.02.13. csütörtök munkanap 101

2020.02.14. péntek munkanap 102 Érettségi jelentkezés (ig.h.)*

2020.02.15. szombat pihenőnap

2020.02.16. vasárnap pihenőnap

2020.02.17. hétfő munkanap 103

2020.02.18. kedd munkanap 104

2020.02.19. szerda munkanap 105 9.c megbeszélés (tantestület)

Digitális munkacsoport (RÁ)

2020.02.20. csütörtök munkanap 106

2020.02.21. péntek munkanap 107

2020.02.22. szombat pihenőnap

2020.02.23. vasárnap pihenőnap

2020.02.24. hétfő munkanap 108 Megemlékezés - A kommunista diktatúra áldozatainak emlékn

2020.02.25. kedd munkanap 109 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

2020.02.26. szerda munkanap 110

2020.02.27. csütörtök munkanap 111 Érettségi témakörök nyilvánosságra hozatala (tantestület)*

Felvételi beszélgetés (sz.ig.h.)*

2020.02.28. péntek munkanap 112 Felvételi beszélgetés (sz.ig.h.)*

2020.02.29. szombat pihenőnap Felvételi beszélgetés (sz.ig.h.)*

2020. március

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2020.03.01. vasárnap pihenőnap

2020.03.02. hétfő munkanap 113

2020.03.03. kedd munkanap 114

2020.03.04. szerda munkanap 115 Tantestületi megbeszélés (tantestület)

Mk. veztőkkel megbeszélés (Mk.vez.)

2020.03.05. csütörtök munkanap 116

2020.03.06. péntek munkanap 117

2020.03.07. szombat pihenőnap

2020.03.08. vasárnap pihenőnap

2020.03.09. hétfő munkanap 118

2020.03.10. kedd munkanap 119

2020.03.11. szerda munkanap 120 TEAM (HJ)

2020.03.12. csütörtök munkanap 121

2020.03.13. péntek munkanap 122

Projekt nap - Határtalanul pályázat nyitó rendezvény (KI, SzCs

Határtalanul pályázat előkészítő foglalkozás

Iskolai ünnepély (Roth)

Vakegér verseny (SG)

Nemzeti ünnep*

2020.03.14. szombat pihenőnap

2020.03.15. vasárnap pihenőnap

2020.03.16. hétfő munkanap 123 Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala. (ig., ig

2020.03.17. kedd munkanap 124

2020.03.18. szerda munkanap 125 10.c megbeszélés (tantestület)

Határtalanul Székelyudvarhely-i iskola érkezése

2020.03.19. csütörtök munkanap 126 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános isko

Határtalanul Székelyudvarhely-i iskola érkezése

2020.03.20. péntek munkanap 127 Határtalanul Székelyudvarhely-i iskola érkezése

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános isko

2020.03.21. szombat pihenőnap Határtalanul Székelyudvarhely-i iskola érkezése

2020.03.22. vasárnap pihenőnap Víz világnapja (VB)*

Határtalanul Székelyudvarhely-i iskola érkezése

2020.03.23. hétfő munkanap 128

2020.03.24. kedd munkanap 129

2020.03.25. szerda munkanap 130 Eötvös bérlet (CzA, ofők)*

2020.03.26. csütörtök munkanap 131

2020.03.27. péntek munkanap 132

Határtalanul Dunaszerdahely-i iskola érkezése

12. évfolyam értesítése a tanulmányi helyzetről (ofők.)

Ellenőrzők ellenőrzése, jegyek beírása (tantestület)

2020.03.28. szombat pihenőnap Határtalanul Dunaszerdahely-i iskola érkezése

2020.03.29. vasárnap pihenőnap Határtalanul Dunaszerdahely-i iskola érkezése

Nyári időszámítás kezdete*

2020.03.30. hétfő munkanap 133

2020.03.31. kedd munkanap 134

2020. április

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2020.04.01. szerda munkanap 135

Tantestületi megbeszélés (tantestület)

Mk vezetőkkel megbeszélés (mk vezetők)

15 h Szülői szervezet ülése (ig.)*

16 h Fogadónap (tantestület)*

Véradás (JJ-né)*

2020.04.02. csütörtök munkanap 136

2020.04.03. péntek munkanap 137

Érettségi tételek leadási határidő (tantetület)

Szakmák éjszakája

Csendesnap (HA)*

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap*

2020.04.04. szombat pihenőnap

2020.04.05. vasárnap pihenőnap

2020.04.06. hétfő tanítás nélküli munkanap

Pályaorientációs nap

A hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jele

Tavaszi szünet*

2020.04.07. kedd tanítás nélküli munkanap Tavaszi szünet *

2020.04.08. szerda szabadság Tavaszi szünet*

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort

2020.04.09. csütörtök szabadság Tavaszi szünet*

2020.04.10. péntek fizetett ünnep Tavaszi szünet*

2020.04.11. szombat pihenőnap A magyar költészet napja*

Tavaszi szünet*

2020.04.12. vasárnap pihenőnap Tavaszi szünet*

Húsvét*

2020.04.13. hétfő fizetett ünnep Húsvét hétfő*

Tavaszi szünet*

2020.04.14. kedd szabadság Tavaszi szünet*

2020.04.15. szerda munkanap 138

Különbözeti - és osztályozó vizsga (ig.h.)*

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap*

2020.04.16. csütörtök munkanap 139 A holokauszt áldozatainak emléknapja*

2020.04.17. péntek munkanap 140

2020.04.18. szombat pihenőnap

2020.04.19. vasárnap pihenőnap

2020.04.20. hétfő munkanap 141 Megemlékezés - A holokauszt áldozatainak emléknapja (TFI)

Jelentkezési határidő a közép- és emelt szintű érettségire felké

2020.04.21. kedd munkanap 142

2020.04.22. szerda munkanap 143 Eötvös Bérlet (CzA, ofők)

2020.04.23. csütörtök munkanap 144 A Hivatal megküldi a felvételi végeredményét.

2020.04.24. péntek munkanap 145

2020.04.25. szombat pihenőnap

2020.04.26. vasárnap pihenőnap

2020.04.27. hétfő munkanap 146 Érettségi tájékoztató (ig.h.)

2020.04.28. kedd munkanap 147

2020.04.29. szerda munkanap 148 Érettségi tájékoztató (ig.h.)

Osztályozó értekezlet (tantestület)

2020.04.30. csütörtök munkanap 149

A jelentkezők kiértesítése a felvételről vagy elutasításról.

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyam részére (tantestület)*

Ballagás (HA, KI, SZCS)*

2020. május

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2020.05.01. péntek fizetett ünnep

2020.05.02. szombat pihenőnap

2020.05.03. vasárnap pihenőnap Anyák napja*

2020.05.04. hétfő munkanap 150 Magyar nyelv és irodalom*

Projekthét*

2020.05.05. kedd munkanap 151 Matematika*

Projekthét*

2020.05.06. szerda munkanap 152

Történelem*

9.a kirándul Székelyudvarhelyre (határtalanul pályázat)

Projekthét*

2020.05.07. csütörtök munkanap 153

Angol nyelv*

9.a kirándul Székelyudvarhelyre (határtalanul pályázat)

Projekthét*

2020.05.08. péntek munkanap 154

Német nyelv*

Osztálykirándulás (ofők.)

9.a kirándul Székelyudvarhelyre (határtalanul pályázat)

10.b kirándul Dunaszerdahelyre (határtalanul pályázat)

2020.05.09. szombat pihenőnap 9.a kirándul Székelyudvarhelyre (határtalanul pályázat)

10.b kirándul Dunaszerdahelyre (határtalanul pályázat)

2020.05.10. vasárnap pihenőnap 9.a kirándul Székelyudvarhelyre (határtalanul pályázat)

10.b kirándul Dunaszerdahelyre (határtalanul pályázat)

2020.05.11. hétfő munkanap 155

2020.05.12. kedd munkanap 156 kémia*

Földrajz*

2020.05.13. szerda munkanap 157 TEAM (HJ)

2020.05.14. csütörtök munkanap 158 Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak*

2020.05.15. péntek munkanap 159 Informatika*

Ének-zene*

2020.05.16. szombat pihenőnap

2020.05.17. vasárnap pihenőnap

2020.05.18. hétfő munkanap 160

2020.05.19. kedd munkanap 161 Vizuális kultúra*

2020.05.20. szerda munkanap 162

2020.05.21. csütörtök munkanap 163 Mozgóképkultúra és médiaismeret*

Mennybemenetel

2020.05.22. péntek munkanap 164 Jutalom kirándulás diákok számára

2020.05.23. szombat pihenőnap

2020.05.24. vasárnap pihenőnap

2020.05.25. hétfő munkanap 165

2020.05.26. kedd munkanap 166

2020.05.27. szerda munkanap 167 Országos kompetencia mérés (HJ, tantestület)*

Digitális munkacsoport (RÁ)

2020.05.28. csütörtök munkanap 168

2020.05.29. péntek munkanap 169

Érettségi dolgozatok leadási határideje (ig.h, tantestület)

Szaktanári jelentések leadási határideje (tantestület)

NETFIT eredmények rögzítésének határideje

Pünkösdi Istentisztelet 7. óra (HA)

2020.05.30. szombat pihenőnap

2020.05.31. vasárnap pihenőnap Gyermeknap*, Pünkösd*

2020. június

dátum nap naptípus tanítási nap száma események, felelősök

2020.06.01. hétfő fizetett ünnep A fellebbezés utolsó napja fenntartónál

Pünkösd*

2020.06.02. kedd munkanap 170

2020.06.03. szerda munkanap 171

Nemzeti összetartozás Határtalanul! témanap (KI, SZCS)

Írásbeli dolgozatok megtekintése (ig.h.)*

Mk. vezetőkkel megbeszélés (Mk. vez)

Különbözeti és osztályozó vizsga (ig.h., érintett tanárok)*

2020.06.04. csütörtök munkanap 172 Nemzeti összetartozás emléknapja

Fellebbezési lehetőség az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatban (

2020.06.05. péntek munkanap 173 9. évfolyam szintfelmérő (matematika, magyar nyelv, idegen n

2020.06.06. szombat pihenőnap

2020.06.07. vasárnap pihenőnap Pedagógusnap

2020.06.08. hétfő munkanap 174

2020.06.09. kedd munkanap 175

2020.06.10. szerda munkanap 176

2020.06.11. csütörtök munkanap 177

2020.06.12. péntek munkanap 178

Hittan tábor (HA)

Sportnap, Diáknap (BO, SGB, BÁ)

Osztályozó értekezlet

Nyelvi szintfelmérő határideje (nyelvi mk.)

2020.06.13. szombat pihenőnap Hittan tábor (HA)

2020.06.14. vasárnap pihenőnap Hittan tábor (HA)

2020.06.15. hétfő munkanap 179 Utolsó tanítás nap*

Tanévzáró*

2020.06.16. kedd munkanap

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

Közösségi szolgálat (CzA)*

Középszintű szóbeli érettségi*

2020.06.17. szerda munkanap

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

Közösségi szolgálat (CzA)*

Középszintű szóbeli érettségi*

2020.06.18. csütörtök munkanap

Közösségi szolgálat (CzA)*

Középszintű szóbeli érettségi*

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

2020.06.19. péntek munkanap

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

Közösségi szolgálat (CzA)*

Középszintű szóbeli érettségi*

2020.06.20. szombat pihenőnap Középszintű szóbeli érettségi*

2020.06.21. vasárnap pihenőnap

2020.06.22. hétfő munkanap

Középszintű szóbeli érettségi*

Közösségi szolgálat (CzA)

Beiratkozás (sz.ig.h.)*

Bizonyítványok, törzslapok leadási határideje (tantestület)

Jelentések leadási határideje (tantestület)

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)

2020.06.23. kedd munkanap

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)

Középszintű szóbeli érettségi

Közösségi szolgálat (CzA)

Beiratkozás (sz.ig.h.)*

2020.06.24. szerda munkanap

Közösségi szolgálat (CzA)*

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

Középszintű szóbeli érettségi*

Beiratkozás (sz.ig.h.)*

2020.06.25. csütörtök munkanap

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

Közösségi szolgálat (CzA)*

Középszintű szóbeli érettségi*

2020.06.26. péntek munkanap

Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

Középszintű szóbeli érettségi *

Közösségi szolgálat (CzA)*

Tanévzáró nevelési értekezlet

2020.06.29. hétfő munkanap Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

NYEPA (Szarvas)

2020.06.30. kedd munkanap Szakmai gyakorlat (sz.ig.h., szakoktatók)*

NYEPA (Szarvas)

7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

A 2018/2019. tanévben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt.

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

tantárgy létszám végzettség szakképesítés
Magyar nyelv és irodalom 6 egyetem középiskolai tanár
Történelem 4 egyetem középiskolai tanár
Német nyelv 5 egyetem középiskolai tanár
1 főiskola  
Angol nyelv 4 egyetem középiskolai tanár
Orosz nyelv 1 főiskola középiskolai tanár
Matematika 4 egyetem

középiskolai tanár

1 főiskola általános iskolai tanár
Informatika 3 egyetem középiskolai tanár
1 főiskola általános iskolai tanár
Fizika 2 egyetem középiskolai tanár
Biológia 3 egyetem középiskolai tanár
Kémia 1 egyetem  
Földrajz 2 egyetem középiskolai tanár
Ének - zene 1 főiskola  
Vízuális kultúra 1 főiskola  
Testnevelés és sport 2 főiskola középiskolai tanár
1 egyetem  
Gyógytestnevelés 1 egyetem középiskolai tanár
Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 egyetem középiskolai tanár
Egészségügyi szakoktató 6 főiskola szakoktató
Gyógypedagógiai fejlesztés 1 egyetem fejlesztő pedagógus
1 főiskola gyógypedagógus,
szurdopedagógus
Lelkész, hitoktató 4 egyetem középiskolai tanár

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Tanév Szeptember 1-jei létszám A tanév során beírt tanulók száma A tanév során kiírt tanulók száma Évismétlésre bukottak száma
2014/2015. 324 9 13 2
2015/2016. 322 15 16 3
2016/2017. 322 15 26 5
2017/2018. 323 11 17 3
2018/2019. 337 2 8 2

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokat illetően az iskola Pedagógiai Programja az alábbiak szerint rendelkezik:

2.8. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások

Az iskola a tanulók tantervi anyagon túlmenő tudományos, technikai, vallási, művészeti, szakmai érdeklődésének kielégítésére, alkotó képességeik fejlesztésére és a rendszeres testedzés igényének felkeltésére egyéb foglalkozást szervez.

Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, sportkör, diákkör) megszervezése a tanév eleji igényfelmérés alapján történik. Az iskola a korábbi gyakorlatnak megfelelően énekkart, néptánc-, és színjátszó-kört, rajzszakkört, illetve kosár-, és röplabda sportkört hirdet az érdeklődő tanulóknak. Az év eleji felmérés során felmerülő egyéb igényeket az igazgató megvizsgálja, és a lehetőségek ismeretében támogatja vagy elutasítja. A csoportok indításának minimális létszáma öt fő.

Az iskolai költségvetésből működő egyéb foglalkozás tanárvezetőjét, a tagság véleményét figyelembe véve, az érdekelt tanár egyetértésével az igazgató bízza meg, aki folyamatos kapcsolatban áll a foglalkozást vezető pedagógussal.

2.8.1. Szakkörök

A szakkörök létrehozását a Diákönkormányzat és a munkaközösség-vezetők javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá. Felügyeletükért és elszámolásukért az igazgató, működésükért pedig a munkaközösség-vezető felel. A szakköri órákat az éves munkaterv és az órarend rögzíti.

2.8.1.1. Énekkar

A heti egy órában szervezett szakkör célja a zenei reprodukció, a közös éneklés élménye, megszerettetése.

Az ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az elmélyült zenehallgatás.

Az énekórai műhelymunkát kórus (kamarakórus) egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon).

A feldolgozott anyag egy része mindvégig a magyar népdal, a korálok és klasszikus zenei szemelvények, melyek kiegészülhetnek az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel is, elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amelyek műfaji határoktól függetlenül értelmezhetőek.

A heti egy órás szakköri foglalkozások célja különböző táncstílusok és tánctípusok megismerése; a motívumok ritmikai, plasztikai pontosításán és finomításán keresztül újabb koreográfiák megtanulása és annak bemutatása iskolai alkalmakon és iskolán kívüli bemutatókon (versenyeken, fesztiválokon).

A tanulók a szakköri foglalkozásokon a táncok gyakorlása során élményeiket, tapasztalataikat, népzenei és néprajzi ismereteiket bővíthetik; tapasztalatokat szerezhetnek a Kárpát-medence néptánc kultúrájának egyedülálló gazdagságáról.

Megismerhetik, hogy a magyar táncfolklorisztika és a hagyományok újrateremtésének sajátos magyar modellje, a táncház-módszer a világon egyedülálló tudományos és kulturális jelenség, igazi hungarikum. Ugyanakkor éppen ezáltal válik természetessé a szomszéd vagy távolabbi népek hagyományainak tisztelete, tudatosul néphagyományunk és az európai műveltség évezredes egymásba fonódása.

A szakköri munka segítséget nyújthat a fiatal tanulóknak a közösségi élet szervezésében is.

A mozgás és tánc gyakorlása hatékonyan segíti a fiatal tanulókat abban, hogy jó tartású, biztos kiállású, magát kifejezni képes felnőtté váljon.

2.8.1.3. Színjátszókör

A színjátszó szakkör fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült nézőkké illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.

A szakköri foglalkozás bevezető szakaszában a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban drámajátékos eszközök segítségével ismerhetik meg a tanulók. Azok a színházi műfajok állnak a középpontban, amelyek a korosztály által létrehozott színházi előadásokban leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, illetve a színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről.

A heti rendszerességgel jelentkező gyakorlati foglalkozások alkalmával színházismeret mellett, a résztvevők megismerkednek a szakmai és mindennapos kommunikációval, amely elősegíti a fiatalok önértékelését, határozottságát, illetve tudatosan építi a gyermek általános műveltségét.

A csoportfoglalkozások nagy figyelmet fordítanak a zene, a tánc és az irodalom kapcsolatára. A szakkör tematika lehetőséget ad a tanuló zenei és tánc tudásának ötvözésére különböző előadói területeken. Mindezek mellett a csoport integrált foglalkozásokon vesz részt, ahol épek és sérültek együtt játszanak és fejlődnek. Az integráció segítségével növekszik a fiatalok empátiakészsége, kommunikációja, önismerete és szélesedik a világlátása.

A továbbképző szakaszban az élőben vagy felvételről megtekintett előadások teremthetnek alkalmat arra, hogy a foglalkozás egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat. Az órák középpontjában a továbbképző szakaszban egy–egy ifjúsági vagy felnőtt színházi előadás megtekintése áll. A megtekintett előadásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsődleges célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet mélyrehatóbb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozatosan felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet.

2.8.1.4. Rajzszakkör

Heti egy órában tartandó rajzszakkör elsődleges célja a tehetséggondozás, a vizuális képzelet, emlékezet, a kreativitás fejlesztése, az értékközvetítés, a pályázatokra való eredményes felkészítés, szereplés, illetve változatos rajz és kézműves technikák megismerése, elmélyítése. A tanulók felépített tematika szerint haladnak, azonban lehetőséget adunk arra, hogy saját érdeklődésüknek megfelelően önállóan alkossanak. A tantervi program kiemelt figyelmet fordít az esztétikai érzékenység fejlesztésére, az igényesség, ízlés, a látás kiművelésére.

2.8.2. Sportkörök

Az iskolai sportkör az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járul hozzá ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak.

A sportkör célja továbbá, hogy a diákok felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit, kialakítsa a tanulókban az önállóan végzett mozgásos tevékenységre való igényt, motorikusan képzett, mozgásukban kulturált felnőtté váljanak, és megtanulják megbecsülni társaik teljesítményét.

Az iskolai sportkör tanórán kívüli tevékenységként működik, és a Diákönkormányzat javaslatára az iskolai házibajnokságokat is hirdethet.

A foglalkozások rendjét – az éves munkatervhez alkalmazkodva - tanulóközösségek kezdeményezésére az igazgató hagyja jóvá.

2.8.3. Öntevékeny diákkörök

A diákkörök diák-önkormányzati szervként működnek, önköltséges alapon, ill. társadalmi erőforrások bevonásával.

Jellemzőik:

 • programjukat maguk alakítják ki,
 • diákvezetőket maguk választják, a felnőtt patronálókat – iskolai dolgozót, vagy más iskolán kívüli, nagykorú személyt is felkérhetnek,
 • saját csoportnormákat írnak elő,
 • önállóan gazdálkodnak.

A körök létrehozását kezdeményezheti tanár és tanulóközösség. Működésüket a Diákönkormányzat javaslata alapján az igazgató engedélyezi, tevékenységükért és elszámolásukért a diákmozgalmat segítő pedagógus felel.

14. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A Pedagógiai Program rendelkezik a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok rendjéről.

2.6. A tanuló értékelése és minősítése

Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésében: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet.      

Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat egyénileg is segíti abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák, akár elismerő, akár elmarasztaló, legyen igazságos és a bizalomra építő.

Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak.

2.6.1. A tanulmányi munka értékelése

A tanulók teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi követelmények alapján tanítási órákon tanév közben érdemjegyekkel kell értékelni, félévkor és a tanév végén pedig osztályzattal kell minősíteni. A szakmai elméleti tárgyak és szakmai gyakorlat esetében a tanuló teljesítményét érdemjeggyel kell értékelni, de a szakmai gyakorlat értékelését szöveges minősítés is kísérheti.

A tanuló tudásának félévi és tanév végi minősítésénél, illetve évközi értékelésénél a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) osztályzatokat, illetve érdemjegyeket használjuk.

A pedagógusok által használt osztályzási mód (százalékos arány) témazáró dolgozat esetén:

tantárgy jeles közepes elégséges
ének-zene, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, rajz és vizuális kultúra, történelem   85% 70% 55% 40%
sajátos nevelési igényű osztályok esetén 80% 65% 50% 35%
szakmai elméleti tantárgyak 80% 65% 40% 35%
magyar (szövegértési feladatsorok értékelése) 80% 60% 40% 25%
kémia, matematika 85% 70% 50% 30%
fizika 83% 67% 50% 30%
biológia, földrajz, informatika 84% 68% 52% 36%
biológia, földrajz (sajátos nevelési igényű osztályok esetén) 83% 65% 48% 31%
idegen nyelv 9–11. évfolyam 90% 75% 60% 50%
12. évfolyam 86% 66% 56% 40%
egészségügyi szaknyelv (német) megfelelt: 50-100% nem felelt meg: 0-49%

A szakoktatók által használt osztályzási mód szakmai gyakorlati tárgyak esetén:

A tanulónak adott érdemjegy tárgyi tudást, készségszintet tükröz, nem lehet a fegyelmezés, büntetés eszköze. Ösztönözze a diákot további erőfeszítésre, ezért szükséges, hogy a szaktanár szóban is értékelje a teljesítményt.

A tanuló tantárgyi értékeléséről, félévi és év végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus dönt, de az osztályzatnak tükröznie kell a tanuló teljesítményét, és szinkronban kell lennie az osztályozó naplóba beírt évközi érdemjegyekkel. Az ágazati képzésben, szakképzésben részt vevő tanuló teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni a szakmai gyakorlati képzést folytató szerv megbízottjának javaslatát.

A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről, magatartásának, szorgalmának évközi értékeléséről, félévi, illetve év végi minősítéséről a tanuló osztályát tanító tanárok közössége dönt. Az ágazati képzésben, szakképzésben részt vevő tanuló magasabb évfolyamba lépésének kérdésében figyelembe kell venni a szakmai gyakorlati képzést folytató szerv megbízottjának javaslatát. A tanulóknak a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - joguk van kérni, hogy független vizsgabizottság előtt javítóvizsgát tehessenek.

A tanuló az iskola igazgatójától bármelyik tantárgyból felmentést kaphat a tanítási órára járás alól az adott tantárgyra vonatkozóan, miután osztályozó vizsgán eleget tett a tantárgy éves követelményeinek.

A sajátos nevelésű igényű tanulók a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság által adott szakértői vélemény alapján a tanuló és szülője írásban kérheti az igazgatótól az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alóli felmentést. Az igazgató a kérelem és a szakvélemény alapján határozatot hoz a tanuló mentesítéséről. Ebben részletesen meghatározza, hogy mely tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alól mentesíti a tanulót, illetve, hogy a tanuló milyen formában teheti le az érettségi vizsgáját. A határozatról tájékoztatja a tanulót, a tanuló szüleit, osztályfőnökét és a határozattal érintett szaktanárokat.

2.6.2. Az értékelés szabályozása

Félévenként legalább négy érdemjegy adása szükséges a félévi, illetve az év végi osztályzat megállapításához azzal a megszorítással, hogy a félévi, illetve az év végi zárás előtt egy hónappal legalább két érdemjegynek meg kell lennie az adott félévben. E szabályozás tekintetében kivételt képeznek a heti egy órában tanított tantárgyak. E tantárgyak esetén az érdemjegyek száma félévenként legalább kettő. Az osztálynaplóba legkésőbb a hónap 10. napjáig be kell vezetni minden, az előző hónapban szerzett érdemjegyet.

A pedagógus a témazáró dolgozatírás időpontját legalább egy héttel korábban közli a tanulókkal.

A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított tíz tanítási napon (magyar irodalom és történelem esetén tizenöt tanítási napon) belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár tíz (tizenöt) napon belül nem javítja ki, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy sem. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon tanulmányozza.

Az elégséges osztályzathoz félévkor az első félév, tanév végén az első-második félév során szerzett jegyek átlagának el kell érnie a 2,00 értéket. A szaktanár a félévi és év végi osztályzatok kialakításánál 49 századig lefele kerekít, 5 tizedtől 74 századig a teljesítmény alapján mérlegel, 75 századtól a jobb osztályzatot adja.

A szaktanárok egyaránt alkalmazzák az írásbeli, szóbeli számonkérési formákat, gyűjtőmunkát adnak, házi dolgozatot készíttetnek. Írásbeli dolgozat formájában a szaktanár számon kérheti egy tanóra, vagy egy kisebb fejezetet anyagát, illetve írathat összefoglaló jellegű témazáró dolgozatot. A félévi és év végi osztályzat kialakításakor ezek az eredmények különböző súllyal kerülnek beszámításra. A témazáró dolgozatot kétszeres szorzóval, az írásbeli és szóbeli feleletet, dolgozatot, nagyobb terjedelmű házi dolgozatot egyszeres szorzóval, a gyűjtőmunkát, kisebb terjedelmű házi feladatot és dolgozatot, röpdolgozatot, órai munkát félszeres szorzóval számítja a szaktanár.

A szaktanárok a feladat kiadása előtt (esetleg már a tanév elején) közlik a diákokkal, hogy milyen súlyú számonkérési formát alkalmaznak.

Ha a tanuló nem írja meg a témazáró dolgozatoknak legalább a felét, akkor az adott tárgyból nem osztályozható, kivéve, ha legkésőbb a félévi, illetve az év végi osztályozó értekezlet előtti tanítási napon osztályozó vizsgán eleget tesz a tantárgy féléves, illetve éves követelményeinek. A szaktanárnak joga, de nem kötelessége az elmaradt témazáró dolgozatokat pótoltatni.      

2.6.3. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározása

Az írásbeli-szóbeli házi feladatok kijelölésénél a szaktanár szem előtt tartja az elsajátított ismereteket, az arra épülő tananyagrészeket és az egyéb tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat.

A házi feladat mennyisége és minősége az osztálytól vagy csoporttól függ, de a megoldása átlagosan nem igényelhet tantárgyanként fél óránál több időt. A feladatok kijelölésénél a pedagógus figyelembe veszi, hogy az egyes órák milyen időközönként kerülnek sorra a hét folyamán. A tanár a nagy terjedelmű házi dolgozat témáját és értékelési szempontjait egy héttel korábban közli a tanulókkal.

A számonkérések időzítését a szaktanárok összehangolják a tanulók egyenletes terhelésének biztosítása érdekében.

Hétvégére és tanítási szünetekre nem adható az átlagosnál nagyobb mennyiségű feladat.

A tanulónak adott érdemjegy tárgyi tudást, készségszintet tükröz, nem lehet a fegyelmezés, büntetés eszköze. Ösztönözze a diákot további erőfeszítésre, ezért szükséges, hogy a szaktanár szóban is értékelje a teljesítményt.

A tanuló tantárgyi értékeléséről, félévi és év végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus dönt, de az osztályzatnak tükröznie kell a tanuló teljesítményét, és szinkronban kell lennie az osztályozó naplóba beírt évközi érdemjegyekkel. Az ágazati képzésben, szakképzésben részt vevő tanuló teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni a szakmai gyakorlati képzést folytató szerv megbízottjának javaslatát.

A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről, magatartásának, szorgalmának évközi értékeléséről, félévi, illetve év végi minősítéséről a tanuló osztályát tanító tanárok közössége dönt. Az ágazati képzésben, szakképzésben részt vevő tanuló magasabb évfolyamba lépésének kérdésében figyelembe kell venni a szakmai gyakorlati képzést folytató szerv megbízottjának javaslatát. A tanulóknak a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - joguk van kérni, hogy független vizsgabizottság előtt javítóvizsgát tehessenek.

A tanuló az iskola igazgatójától bármelyik tantárgyból felmentést kaphat a tanítási órára járás alól az adott tantárgyra vonatkozóan, miután osztályozó vizsgán eleget tett a tantárgy éves követelményeinek.

A sajátos nevelésű igényű tanulók a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság által adott szakértői vélemény alapján a tanuló és szülője írásban kérheti az igazgatótól az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alóli felmentést. Az igazgató a kérelem és a szakvélemény alapján határozatot hoz a tanuló mentesítéséről. Ebben részletesen meghatározza, hogy mely tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alól mentesíti a tanulót, illetve, hogy a tanuló milyen formában teheti le az érettségi vizsgáját. A határozatról tájékoztatja a tanulót, a tanuló szüleit, osztályfőnökét és a határozattal érintett szaktanárokat.

2.6.2. Az értékelés szabályozása

Félévenként legalább négy érdemjegy adása szükséges a félévi, illetve az év végi osztályzat megállapításához azzal a megszorítással, hogy a félévi, illetve az év végi zárás előtt egy hónappal legalább két érdemjegynek meg kell lennie az adott félévben. E szabályozás tekintetében kivételt képeznek a heti egy órában tanított tantárgyak. E tantárgyak esetén az érdemjegyek száma félévenként legalább kettő. Az osztálynaplóba legkésőbb a hónap 10. napjáig be kell vezetni minden, az előző hónapban szerzett érdemjegyet.

A pedagógus a témazáró dolgozatírás időpontját legalább egy héttel korábban közli a tanulókkal.

A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított tíz tanítási napon (magyar irodalom és történelem esetén tizenöt tanítási napon) belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár tíz (tizenöt) napon belül nem javítja ki, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy sem. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon tanulmányozza.

Az elégséges osztályzathoz félévkor az első félév, tanév végén az első-második félév során szerzett jegyek átlagának el kell érnie a 2,00 értéket. A szaktanár a félévi és év végi osztályzatok kialakításánál 49 századig lefele kerekít, 5 tizedtől 74 századig a teljesítmény alapján mérlegel, 75 századtól a jobb osztályzatot adja.

A szaktanárok egyaránt alkalmazzák az írásbeli, szóbeli számonkérési formákat, gyűjtőmunkát adnak, házi dolgozatot készíttetnek. Írásbeli dolgozat formájában a szaktanár számon kérheti egy tanóra, vagy egy kisebb fejezetet anyagát, illetve írathat összefoglaló jellegű témazáró dolgozatot. A félévi és év végi osztályzat kialakításakor ezek az eredmények különböző súllyal kerülnek beszámításra. A témazáró dolgozatot kétszeres szorzóval, az írásbeli és szóbeli feleletet, dolgozatot, nagyobb terjedelmű házi dolgozatot egyszeres szorzóval, a gyűjtőmunkát, kisebb terjedelmű házi feladatot és dolgozatot, röpdolgozatot, órai munkát félszeres szorzóval számítja a szaktanár.

A szaktanárok a feladat kiadása előtt (esetleg már a tanév elején) közlik a diákokkal, hogy milyen súlyú számonkérési formát alkalmaznak.

Ha a tanuló nem írja meg a témazáró dolgozatoknak legalább a felét, akkor az adott tárgyból nem osztályozható, kivéve, ha legkésőbb a félévi, illetve az év végi osztályozó értekezlet előtti tanítási napon osztályozó vizsgán eleget tesz a tantárgy féléves, illetve éves követelményeinek. A szaktanárnak joga, de nem kötelessége az elmaradt témazáró dolgozatokat pótoltatni.      

2.6.3. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározása

Az írásbeli-szóbeli házi feladatok kijelölésénél a szaktanár szem előtt tartja az elsajátított ismereteket, az arra épülő tananyagrészeket és az egyéb tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat.

A házi feladat mennyisége és minősége az osztálytól vagy csoporttól függ, de a megoldása átlagosan nem igényelhet tantárgyanként fél óránál több időt. A feladatok kijelölésénél a pedagógus figyelembe veszi, hogy az egyes órák milyen időközönként kerülnek sorra a hét folyamán. A tanár a nagy terjedelmű házi dolgozat témáját és értékelési szempontjait egy héttel korábban közli a tanulókkal.

A számonkérések időzítését a szaktanárok összehangolják a tanulók egyenletes terhelésének biztosítása érdekében.

Hétvégére és tanítási szünetekre nem adható az átlagosnál nagyobb mennyiségű feladat.

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

1.8.1.5. A különbözeti és osztályozó vizsgákra az iskola tanévenként legalább két vizsgaidőszakot jelöl ki a tanév megkezdésekor, de legalább a vizsgát megelőző három hónapon belül. A vizsgákra írásban kell jelentkezni különbözeti vizsga esetén a beiratkozáskor, osztályozó vizsga esetén legkésőbb a vizsga előtt egy hónappal. A vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatja az iskola a vizsgázót a vizsga követelményeiről és a vizsga időpontjáról.

1.8.1.11. A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónak az adott tantárgy helyi tantervében meghatározott követelményeinek kell eleget tennie. A vizsgák részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgarészek) az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendeletben foglaltakhoz igazodva határozza meg az iskola. A tanulmányok alatti vizsga értékelése a tanév során alkalmazott értékelési szempontoknak megfelelően történik. A vizsgára történő jelentkezéskor az iskola a vizsgázót írásban tájékoztatja a vizsga követelményeiről.

A 2019/2020. tanév tervezett vizsgaidőpontjai:

2019. október 22.      
2020.   január 15. április 15. június 3.

16. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2017/2018-as tanév, osztályok száma: 13

Összesen: 335 tanuló

 

a

b

c

9

36

26

24

10

34

31

18

11

31

29

15

12

36

24

19

13

12

 

 

2018/2019-es tanév, osztályok száma: 15

Összesen: 337 tanuló

Munkaterv