Amennyiben a tanuló jelenleg már középfokú iskolába jár, úgy egy másik középfokú iskolában való továbbtanulása kizárólag átvétellel történhet. Ennek módját és feltételrendszerét a „fogadó” középfokú intézmény igazgatója határozza meg. Bárhogy dönt is azonban a fogadó iskola, az eljárással kapcsolatos adminisztrációt (a felvételi lapok kitöltését, és beküldését) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Javasoljuk, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az eljárás során elvégzendő teendőkre, és határidőkre, valamint alaposan tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott tájékoztatókat.

A tanuló átvételének lehetőségei

  • Amennyiben a „fogadó” középiskola igazgatója a KIFIR rendszeren kívül kívánja átvenni a tanulót, úgy maga szabja meg az átvétel követelményeit, pl. különbözeti vizsgákat, nyelvi szintfelmérőt írhat elő, és ezek eredménye alapján dönt az átvételről. Átvételre ebben az esetben a tanév során – tehát szeptember 1. és augusztus 31. között – bármikor sor kerülhet.
  • Amennyiben azonban a középiskola igazgatója úgy határoz, az átvétel feltételéül szabhatja, hogy a jelentkező – az összes többi jelentkezővel azonos feltételek mellett – felvételizzen a középfokú felvételi eljárás keretében.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a már sikeresen teljesített évfolyamok megismétlését, kivéve az első évfolyam esetében, és a középfokú iskola 9. évfolyama esetében. Középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakiskolai nevelés-oktatásba való bekapcsolódás vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van szükség.

Tájékozódás a felvételi jelentkezések előtt

A középfokú iskoláknak 2023. október 20-ig nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatójukat és meg kell határozniuk tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak, így legkésőbb ekkor meg kell kezdeni a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről.

A tanulmányi területekről szóló információk és az intézmények felvételi tájékoztatói október 20-át követően elérhetők a Hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső linken. A tanulmányi területek leírása tartalmazza a felvételi kérelmek rangsorolási szempontjait is. Az egyes intézmények tanulmányi területeivel kapcsolatban további tájékoztatás az adott tanulmányi területet meghirdető intézmény felvételi tájékoztatójában olvasható, illetve közvetlenül az intézménytől kérhető.

A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola az átvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek 2023. november 30-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani!

Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2024. február 21.

A központi írásbeli vizsgákra 2024. január 20-án kerül sor. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó részletes információk megtalálhatók a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/6._KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf linken.

A felvételi lapok egyéni benyújtása

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek − a központi írásbeli vizsgaeredményük ismeretében, a felvételi esélyek mérlegelését követően − a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről Az egyéni jelentkezés menete a 2023/2024. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során című cikkben tájékozódhatnak, melyet a honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpontban érhetnek el az eljárás jelentkezési szakaszában.

A felvételi lapok a következők:

  • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.
  • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre, amit ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie. A postára adás határideje: 2024. február 21.

A felvételi lapok aláírásáról részletes tájékoztató olvasható a Hivatal honlapján a Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról linken. A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Módosító időszak

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2024. április 08-10-én a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2024. április 10-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a szülőnek kell elvégeznie.

A felvételi eljárás menete a következő linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/4._KIFIR_9evra_kozepiskolai_jogviszony.pdf

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!