A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE A 2023/2024. TANÉVBEN

Az intézmény felvételi vizsgát hirdet a gimnáziumi, egészségügyi technikumi és előadóművészethez tartozó színházi táncos szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára.

A felvételi eljárás rendje

Gimnáziumi felvételi

A felvételi kérelmek elbírálásánál gimnáziumi felvételi esetén a tanulmányi eredmények, a középfokú iskola kilencedik évfolyama számára központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A központilag szervezett írásbeli vizsgán az iskola előírja az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó intézmények számára összeállított, magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok megoldását.

szóbeli vizsga (szóbeli meghallgatás) a tanuló érdeklődési körét, személyiségét, kommunikációs képességét feltérképező beszélgetés.

A felvételi pontszám számítása

Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont.

Írásbeli vizsga eredménye: magyar nyelvi és matematikai feladatlap pontszáma 2-szer 50 pont; összesen 100 pont.

Szóbeli vizsga eredménye: a tanuló érdeklődési körét, személyiségét, kommunikációs képességét feltérképező beszélgetés összesen 50 pont.

A felvételi vizsgán szerezhető összpontszám 200 pont.

A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi. Pontazonosság esetén a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében szükséges a szakértői bizottság véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmek csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, és döntéséről a tanulót írásban értesíti. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy része alóli felmentés stb.) vonatkozhat. Az intézmény a felvételi eljárásban a sajátos nevelési igényű tanulók esetében speciális értékelési rendszert nem alkalmaz.

Technikumi és szakgimnáziumi felvételi

technikumi és szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

A pályaalkalmassági beszélgetés az általános kommunikációs készségeket feltérképező beszélgetés, amely a tanulók személyiségét, empátiáját, érdeklődési körét, szakmai motivációját és előzetes szakmai tapasztalatait (pl. versenyeken való részvétel), hitéleti elkötelezettségét méri fel, illetve képet alkot a felvételiző tájékozottságáról a szűkebb és tágabb környezetében.

A felvételi pontszám kiszámítása

Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont.

A pályaalkalmassági beszélgetés eredménye: összesen 50 felvételi pont.

A maximálisan megszerezhető pontszám 100 pont.

A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi, pontazonosság esetén a pályaalkalmassági beszélgetés eredménye a döntő. Az ágazati szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!