Az igazi tanítás nem a tudás átadását jelenti.

Az igazi tanítás arra ösztönzi a tanulót, hogy maga tegyen szert az ismeretekre.

(John Milton Gregory)

Az iskola feladata az alapműveltség elmélyítése és megszilárdítása minden területen, valamint az érettségizők felkészítése a pályaválasztásra és a továbbtanulásra.   

Fontosnak tartjuk olyan értékrend átadását is, amelyben központi szerepet kap mások tisztelete, a tudás becsülete, nemzeti és kulturális hagyományaink ápolása.

A négy évfolyamos gimnáziumban azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik a 8. osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, nyugodt körülmények között szeretnék eltölteni.

Elsődleges célunk, hogy felkészítsünk a:

 • sikeres kétszintű érettségi vizsgára
 • főiskolai és egyetemi tanulmányok folytatására
 • középfokú nyelvvizsgára
 • érettségihez kötött szakmák tanulására.

Tanulóink:

 • angol és német nyelveket tanulnak csoportokban, nyelvvizsga előkészítőn vehetnek részt (Origo referencia iskola vagyunk);
 • emelt szintű órákat választhatnak a 11-12. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelvek tantárgyakból;
 • emelt óraszámban tanulják az alábbi tantárgyakat: biológia, fizika, földrajz, digitális kultúra, kémia,
 • felkészítjük őket tanulmányi, kulturális és sport versenyekre,
 • jól szervezett iskolai és szabadidős programokból választhatnak.

Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveken kívül a matematikát és az informatikát.  

Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Szent-Györgyi Albert

A gimnáziumi képzés keretében külön figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált képzésére.

Erre a tanulmányi területre:

 • mozgásszervi fogyatékos,
 • látási fogyatékos (gyengénlátó),
 • hallási fogyatékos (nagyothalló)
 • autizmus spektrum zavarral küzdő,
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezése esetén a felvételhez szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek a szakértői bizottság csatolt, érvényes szakvéleményével. A felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredményeket, a felvételi elbeszélgetés eredményeit, illetve az illetékes szakértői bizottság szakvéleményét veszi figyelembe.

Alapelvünk, hogy pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermek áll oly módon, hogy figyelembe vesszük teljes eddigi életpályáját, személyiségének vonásait, a benne rejlő és kiaknázható lehetőségeket, kulturális és szociális hátterét, motivációját. A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód és differenciált fejlesztés függvénye, amely a tanuló saját erőfeszítéseivel együtt eredményezheti az előrelépést. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteikhez igazított fejlesztésben részesülnek. Az osztályfőnök, a szaktanárok és a gyógypedagógusok együttműködése révén kialakított tanulásmódszertani segítő eljárások személyfüggőek, az adott diák szükségleteihez igazodnak. A gyógypedagógiai fejlesztés iskolánkban egyénileg és kiscsoportban történik.

Az intézmény gyógypedagógus-logopédust foglalkoztat. Rendelkezésükre áll egy teljesen felszerelt és a gyógypedagógiai igényeknek megfelelően berendezett, logopédiai fejlesztő műhely, amely igazi alkotó, szellemi tudáscentrum a sajátos nevelési igényű tanulók számára.

 • ECL Vizsgarendszer
 • 1% kampány
 • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!