A közösségi szolgálat koordniátora:

Czinder Anita

kozossegi.szolgalat@ejeg.hu

06-99/311-767

A közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a 2016. január 1-je után a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése.

1.1. A közösségi szolgálat célja

A közösségi szolgálat célja, hogy a tanórán kívül végzett aktív tevékenység során erősödjön a tanulók szociális érzékenysége, fejlődjenek készségeik és kompetenciáik (kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, problémamegoldás, konfliktuskezelés). Lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára, és a tanuló érezze, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség, a fogadó intézményben élők, vagy dolgozók életminőségét, jelenléte hasznos a környezete vagy a fogadó intézményben folyó munka szempontjából.

1.2. A közösségi szolgálat teljesítésének ütemezése

Az intézmény a 9–11. évfolyamos tanulói számára az életkori sajátosságokhoz, érdeklődési körhöz, a felelősség mértékéhez, a munka során a tanulókkal kapcsolatba kerülő személyek helyzetéhez és a feladat nehézségéhez igazodva, három tanévre, arányosan elosztva alakítja ki azokat a tevékenységi köröket, melyekben a tanulók a közösségi szolgálatot teljesíthetik. A szolgálat elvégezhető civil szervezetek; egyházak hitéleti, közcélú és működésével összefüggő tevékenysége; szociális, gyermekjóléti intézmény; egészségügyi szolgáltató; köznevelési intézmény; muzeális intézmény; nyilvános könyvtár, közlevéltár vagy közművelődési intézmény körében az iskola és a fogadó szervezetek között megállapodás alapján.

A közösségi szolgálatot a diákok a tanévet követően, minden év június 15 és 30. között teljesítik az alábbiak szerint:

Évfolyam

Tevékenységi kör

Felkészítő foglalkozás

Közösségi munka

Záró foglalkozás

Területek

Ideje

9.

1 óra

1. Az evangélikus egyház működésével összefüggő tevékenység

2. A környezetvédelem területén végzett szolgálat

3. Szociális területen végzett szolgálat

4. Civil szervezetnél végzett tevékenység

12 óra

1 óra

10.

1 óra

1. Az evangélikus egyház működésével összefüggő tevékenység

2. Szociális területen végzett tevékenység

3. A katasztrófavédelemben végzett szolgálat

4. Civil szervezetnél végzett tevékenység

12 óra

1 óra

11.

3 óra

1. Az evangélikus egyház működésével összefüggő tevékenység

2. Szociális területen végzett tevékenység

3. Közlevéltárban végzett szolgálat

4. Civil szervezetnél végzett tevékenység

16 óra

3 óra

Összesen

5 óra

 

40 óra

5 óra

 

9–11. évfolyamon a tanév végére tervezett közösségi szolgálat kiváltható a tanév során meghirdetett alkalmi jellegű tevékenységgel is, melyet az együttműködő partnerek megkeresésére tesz közzé az iskola.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésétől indokolt esetben a szülő kérésére és az igazgató engedélyével lehet eltérni.

1.3. A közösségi szolgálat dokumentálása

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola az érintettekkel megállapodást köt az együttműködéséről, amely minden esetben tartalmazza a megállapodást aláíró felek adatait, a vállalt kötelezettségeit, a foglalkozás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

A tanuló és szülője az intézménybe való beiratkozáskor írásos tájékoztatást kap a közösségi szolgálat teljesítésének módjáról és feltételeiről.

Az intézmény a honlapján keresztül tájékoztatja a tanulókat azoknak az intézményeknek és szervezeteknek a nevéről és elérhetőségéről, ahol a diákok a közösségi szolgálatot az adott tanévben teljesíthetik.

A tanuló az iskola által felkínált lehetőségek közül szabadon választja ki, mely területen kívánja teljesíteni a közösségi szolgálatot. Választását jelentkezési lap kitöltésével igazolja, melyet az iskola igazgatójának tárgy év május 15-ig ad le. A jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót vezet, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A szolgálat teljesítését az ellenőrzésért felelős személy vagy a közreműködő mentor aláírásával igazolja.

A közösségi szolgálat teljesítését az osztályfőnök az osztálynapló értékelési részében, a törzslapon és a bizonyítványban dokumentálja. Az ötven óra közösségi szolgálat teljesítését az igazgató aláírásával hitelesíti. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, melyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az igazlás és a közösségi szolgálati füzet őrzési ideje az iskola iratkezelési szabályzata alapján öt év.

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!