A közösségi szolgálat koordniátora:

Czinder Anita

kozossegi.szolgalat@ejeg.hu

06-99/311-767

A közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, illetve a 100/1997. (VI. 13.) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendelet értelmében a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése.

1.1. A közösségi szolgálat célja

A közösségi szolgálat célja, hogy a tanórán kívül végzett aktív tevékenység során erősödjék a tanulók szociális érzékenysége, fejlődjenek készségeik és kompetenciáik (kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, problémamegoldás, konfliktuskezelés). Lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára, és a tanuló érezze, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség, a fogadó intézményben élők életminőségét.

1.2. A közösség szolgálat teljesítésének ütemezése

Az intézmény a 9–11. évfolyamos tanulói számára az életkori sajátosságokhoz, érdeklődési körhöz, a felelősség mértékéhez, a munka során a tanulókkal kapcsolatba kerülő személyek helyzetéhez és a feladat nehézségéhez igazodva három tanévre, arányosan elosztva alakítja ki azokat a tevékenységi köröket, melyekben a tanulók a közösségi szolgálatot teljesíthetik. A szolgálat elvégezhető civil szervezetek; egyházak hitéleti, közcélú és működésével összefüggő tevékenysége; szociális, gyermekjóléti intézmény; egészségügyi szolgáltató; köznevelési intézmény; muzeális intézmény; nyilvános könyvtár, közlevéltár vagy közművelődési intézmény körében az iskola és a fogadó szervezetek között megállapodás alapján.

A közösségi szolgálatot a diákok a „Jelentkezési lap-iskolai közösségi szolgálatra” és a „Szülő, gondviselő nyilatkozata” kitöltésével, aláírásával kezdhetik meg az alábbi felosztás szerint:

Évfolyam

Tevékenységi kör

Felkészítő foglalkozás

Közösségi munka

Záró foglalkozás

Területek

Ideje

911.

5 óra

 1. Egészségügyi területen
 2. Szociális és jótékonysági területen
 3. Oktatási területen
 4. Kulturális és közösségi területen
 5. Katasztrófavédelmi területen
 6. Környezet és természetvédelmi területen
 7. Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős tevékenység
 8. Bűn-és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység

40 óra

5 óra

Összesen

5 óra

 

40 óra

5 óra

 

9–11. évfolyamon a tanév végére tervezett közösségi szolgálat kiváltható a tanév során meghirdetett alkalmi jellegű tevékenységgel is, melyet az együttműködő partnerek megkeresésére tesz közzé az iskola.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésétől indokolt esetben a szülő kérésére és az igazgató engedélyével lehet eltérni.

1.3. A közösségi szolgálat dokumentálása

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola az érintettekkel megállapodást köt az együttműködéséről, amely minden esetben tartalmazza a megállapodást aláíró felek adatait, vállalt kötelezettségeit, a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

A tanuló és szülője az intézménybe való beiratkozáskor írásos tájékoztatást kap a közösségi szolgálat teljesítésének módjáról és feltételeiről.

Az intézmény a honlapján keresztül tájékoztatja a tanulókat azoknak az intézményeknek és szervezeteknek a nevéről és elérhetőségéről, ahol a diákok a közösségi szolgálatot az adott tanévben teljesíthetik.

A tanuló az iskola által felkínált lehetőségek közül szabadon választja ki, mely területen kívánja teljesíteni a közösségi szolgálatot.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A szolgálat teljesítését az ellenőrzésért felelős személy vagy a közreműködő mentor aláírásával igazolja. A szülő az igazolást feltölti a megadott online felületre, amelyet az iskolai koordinátor fogad el. A közösségi szolgálati naplót legkésőbb a következő tanév szeptember 5-ig köteles az osztályfőnöknek bemutatni ellenőrzési céllal.

A közösségi szolgálat teljesítését az osztályfőnök a törzslapon és a bizonyítványban dokumentálja. Az ötven óra közösségi szolgálat teljesítését az igazgató aláírásával hitelesíti. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az igazolás és a közösségi szolgálati füzet őrzési ideje az iskola iratkezelési szabályzata alapján öt év.

 • ECL Vizsgarendszer
 • 1% kampány
 • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!